Algemene voorwaarden

Test

Test 2

Test 3

Test 4

Test 5

Artikel 1 -Algemeen

1.1 Waar in deze voorwaarden sprake is van de volgende begrippen wordt daaronder verstaan:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van MASS Events die op elke (rechts)verhouding tussen MASS Events en de wederpartij van toepassing zijn.

Apparatuur: apparatuur, aangeboden door MASS Events, al dan niet in het kader van een productie. Al dan niet eigendom van MASS Events, als ingehuurd door MASS Events.

Diensten: diensten, welke worden verricht door MASS Events, onder meer betreffende advies, ontwerp, verhuuren/of installatie van apparatuur in het kader van producties.

MASS Events: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MASS Events B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Westhaven 12, 2801PH Gouda. MASS Events maakt haar bedrijf van het leveren van onder meer, maar niet uitsluitend, advies, ontwerp, installatie en/of uitvoer van producties.

Offerte: elke aanbieding of offerte van MASS Events aan haar wederpartij met betrekking tot de levering van diensten.

Opdrachtsom: de totale vergoeding voor de door MASS Events gemaakte kosten en verrichte diensten, exclusief btw, terzake een overeenkomst, welke vergoeding kan worden verhoogd naar aanleiding van gewijzigde omstandigheden en/of meerwerk.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen MASS Events en haar wederpartij in het kader van door MASS Events te leveren diensten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Producties: door de wederpartij te organiseren producties waaronder maar niet uitsluitend worden begrepen evenementen, congressen, festivals, bedrijfsfeesten, beurzen, presentaties, films en/of (andere) openbare of besloten gebeurtenissenen behoeve waarvan diensten van MASS Events worden afgenomen.

Wederpartij: de natuurlijke-of rechtspersoon die met MASS Events een overeenkomst sluit of wenst te sluiten, of aan wie MASS Events een offerte doet toekomen.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingop alle offertes en overeenkomsten en alle daarmee verband houdende onderhandelingen, aanbiedingen, orderbevestigingen en leveringen,ongeacht de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen. Door het aanvaarden van een offerte en/ofhet sluiten van een overeenkomst verklaart de wederpartij zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.3 Afwijking van deze voorwaarden kan slechts plaatsvinden door een schriftelijke verklaring van en/of aanvaarding door MASS Events, hetgeen dan, tenzij anders vermeld, uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst geldt.

Artikel 2 –Totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle door MASS Events uitgebrachte offertes zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen na dagtekening daarvan tenzij in de offerte anders is vermeld.

2.2 Indien door MASS Events een offerte is uitgebracht, komt een overeenkomst tussen MASS Events en haar wederpartij pas tot stand na ontvangst door MASS Events van een, door de wederpartij voor akkoord getekend exemplaar, van die offerte welke aanvaarding door MASS Events schriftelijk is bevestigd.

2.3 MASS Events behoudt zich het recht om een overeenkomst onmiddellijk te beëindigen of te ontbinden indien de wederpartij haar verplichtingen, waaronder tijdige aanbetaling, niet nakomt.

2.4 Alle overeenkomsten worden gesloten onder de opschortende voorwaarden dat MASS Events voldoende capaciteit heeft. Indien MASS Events niet beschikt over voldoende capaciteit om de overeenkomst uit te voeren conform de offerte, dan zal MASS Events de wederpartij daarvan binnen uiterlijk 14 dagen na aanvaarding van de offerte informeren, in welk geval de overeenkomst geacht wordt niet tot stand te zijn gekomen.

2.5 Wijzigingen en/of aanvullingen op een overeenkomst, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen naar aanleiding van de overeenkomst gedaan door personeel van MASS Events, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door of vanwege MASS Events zijn bevestigd.

2.6 Kennelijke administratieve- en schrijffouten in offertes en overeenkomsten kunnen door MASS Events te allen tijde hersteld worden.

Artikel 3 -Prijzen

3.1 Alle prijzen van MASS Events zijn exclusief BTW, invoerrechten, belastingen, heffingen (zoals onder meer, maar niet beperkt tot af te dragen vergoedingen met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom), kosten voor parkeren en catering van personeel en/of voor verzekeringen, tenzij anders vermeld of tussen partijen nader overeengekomen. De wederpartij is verantwoordelijk voor eventuele afdrachten (zoals voor onder meer, maar niet uitsluitend, intellectuele eigendomsrechten) welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.

3.2 Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen, materialen en valutawaarden een verhoging ondergaan door welke oorzaak dan ook, is MASS Events gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3.3 Het is MASS Events toegestaan de door haar (opgegeven) vergoedingen en prijzen in de periode tussen de totstandkoming van de overeenkomst en de datum van de productie te verhogen, indien:

a. sprake is van in redelijkheid onvoorzienbare wijziging van omstandigheden, waaronder bijvoorbeeld:

•wijzigingen van overheidswege (van lonen, werkgevers lasten, sociale verzekeringen);

•wijzigingen in de algemene kosten (materialen en/of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn);

•aanzienlijkewijzigingen in valutaverhoudingen;

b. de inhoud van de overeenkomst door toedoen van de wederpartij wijzigt. Wijzigingen en/of meerwerk behoeven steeds de voorafgaande schriftelijke instemming van MASS Events;

c. tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan MASS Events, dat in redelijkheid niet van MASS Events mag worden verwacht de overeenkomst uit te voeren tegen de oorspronkelijke opdrachtsom.

3.4 MASS Events zal bij wijzigingen in de kosten, vergoedingen en/of opdrachtsom de wederpartij schriftelijk informeren.

Artikel 4 -Betalingscondities

4.1 Na totstandkoming van de overeenkomst dient de totale opdrachtsom te worden voldaan in de navolgende termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen:

a. in 3 betalingstermijnen:

-60% minimaal 6 weken voorafgaand aan de aanvang van de eerste opbouwdag van de Productie

–20% minimaal 7 dagen voorafgaand aan de aanvang van de eerste opbouwdag van de Productie

–20% (inclusief alle eventuele bijkomende kosten) uiterlijk 14 dagen na afloop van de laatste showdag van de productie;

b. in 2 betalingstermijnen:

-80% minimaal 7 dagen voorafgaand aan de aanvang van de eerste opbouwdag van de productie

-20% (inclusief alle eventuele bijkomende kosten) uiterlijk 14 dagen na afloop van de laatste showdag van de productie.

4.2 Door het enkel verstrijken van de geldende betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is MASS Events gerechtigd vanaf de vervaldatum over het uitstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand. MASS Events heeft in dat geval het recht om, zonder nadere ingebrekestelling, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel per direct te staken en/of gestaakt te houden of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van MASS Events op vergoeding van de gemaakte kosten en de werkelijk geleden en volledige schade door de wederpartij.

4.3 Indien de wederpartij in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechten voor rekening van de wederpartij. MASS Events is gerechtigd de vordering uit handen te geven, in welk geval de wederpartij naast het alsdan verschuldigde totaal bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van (buitengerechtelijke) incassokosten, dit onverminderd het recht van MASS Events om de werkelijk geleden schade en gemaakte kosten te vorderen.

4.4 Door de wederpartij gedane betalingen strekken tot voldoening van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht de mededeling van de wederpartij dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 5 -Annulering

5.1 De overeenkomst kan door de wederpartij worden geannuleerd in welk geval annuleringskosten verschuldigd zijn ten bedrage van het hieronder genoemde percentage van de opdrachtsom:

Langer dan 16 weken voorafgaand aan de eerste opbouwdag van de productie: 25% Van 16 tot 12 weken voorafgaand aan de eerste opbouwdag van de productie: 50% Van 12 tot 6 weken voorafgaand aan de eerste opbouwdag van de productie: 75% Korter dan 6 weken: 100% 5.2 In alle gevallen waarin geen gebruik wordt gemaakt van een op grond van de overeenkomst door MASS Events te verrichten dienst, zonder een schriftelijke annulering, is de wederpartij verplicht de volledige opdrachtsom per ommegaande te betalen.

5.3 Bedragen die MASS Events ten tijde van de annulering in het kader van de betreffende overeenkomst reeds aan derden verschuldigd is gewordenen kosten voor ten tijde van de annulering reeds verrichte werkzaamheden (op basis van het geldende uurtarief), dienen altijd door de Wederpartij volledig aan MASS Events te worden vergoed, tenzij MASS Events onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen met die derden aan te gaan.

5.4 Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.

Artikel 6 -Uitvoering van de Overeenkomst door MASS Events

6.1 MASS Events zal de overeenkomst naar eigen inzicht en vermogen uitvoeren en is gerechtigd voor de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

6.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden te verrichten door MASS Events een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. MASS Events doet er alles aan om de werkzaamheden binnen de gegeven deadlines te voltooien maar is niet in verzuim indien om welke reden dan ook een bepaalde deadline niet wordt gehaald. Indien de termijn wordt overschreden, is de wederpartij niet gerechtigd tot enige vergoeding verband houdend met de vertraging, noch is zij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

6.3 MASS Events is gerechtigd, indien een behoorlijke uitvoering van haar werkzaamheden in verband met de productie naar het oordeel van MASS Events dit noodzakelijk maakt, om naar eigen inzicht de overeengekomen werkzaamheden te wijzigen c.q. aan te vullen, hetgeen consequenties kan hebben voor de oorspronkelijk overeengekomen opdrachtsom. MASS Events brengt de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte en zal zoveel mogelijk voorafgaand prijsopgaaf doen van de daaraan verbonden kosten. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.