3 & 4 juni 2022

Testevenement GOUDasfalt

3 & 4 juni 2022

Testevenement GOUDasfalt

Geschreven door Gerben Roskam op 3-4-2022

In samenwerking met Gemeente Gouda, GoudAsfalt en andere stakeholders is het traject opgestart om de bevinding uit het Event Acoustics rapport te testen. Live op GoudAsfalt, met een test evenement. Op dit testevenement hopen we veel van de buurtbewoners ook bekend te maken met alle technieken die wij gebruiken om een evenement succesvol te laten verlopen. Hierbij willen we rondleidingen geven, demonstraties doen, het theoretisch kader bespreken en gewoon gezellig borrelen.

Op vrijdag 3 juni en zaterdag 4 juni wil MASS Events in nauw overleg met GOUDasfalt, Gemeente Gouda en de omwonenden van GOUDasfalt een testweekend organiseren op GOUDasfalt. De partijen hebben als doel om geluidsbelasting in de nabije omgeving te testen op de 5 meetpunten welke in de hernieuwde voorschriften van Gemeente Gouda genoemd worden. Op de volgende meetposities zal er gemeten worden:

 • Nieuwe Veerstal – 8 meter hoogte
 • Fluwelensingel 106 – 5 meter hoogte
 • Gouderaksedijk 63 – 5 meter hoogte
 • Gouderaksedijk 51 – 5 meter hoogte
 • Gouderaksedijk 49 – 5 meter hoogte

Deze meetpunten zijn gebaseerd op de gevelnormen uit het Peutzrapport van de huizen in de directe omgeving van GOUDasfalt. Door diverse geluidstechnieken toe te passen in samenspraak met een akoestisch bedrijf en professioneel geluidsbedrijf willen de organisatoren testen op welke manier zij binnen de gestelde normen van de meetpunten kunnen blijven en de buurt zo min mogelijk tot last zijn. Om dit te testen zal er een beoogde opstelling met 2 podia gedurende het weekend komen te staan op GOUDasfalt. Aan de hand van het akoestisch vooronderzoek van Event Acoustics bepalen we de locaties van deze 2 podia. Op vrijdag zal er gebruik gemaakt worden van podiumlocatie D uit het rapport van Event Acoustics. Op zaterdag wordt er gebruik gemaakt van podiumlocatie C en D uit het rapport van Event Acoustics.

In het weekend worden diverse muziekgenres getest. Op vrijdag wordt er een concert getest en op zaterdag een dancefestival. Om optimaal te testen zal er tijdens de evenementen publiek aanwezig zijn.

Over de twee dagen willen wij meerdere zaken testen:

 • Met welke geluidsopstelling en geluidsniveaus wordt er binnen de geluidsnormen bij de meetpunten gebleven.
 • Heeft het plaatsen van meerdere podia, en het creëren van meerdere kleine publieksvelden, effect op de geluidsniveaus bij de diverse meetpunten.
 • Op welke manier en op welk moment wordt er overlast geconstateerd.

Door middel van diverse online enquêtes wordt er aan bewoners gevraagd om te reageren op de geluidsproductie. Hierbij zal niet alleen de beleving in de betreffende woningen worden getest, maar is er ook aandacht voor de mate van ervaren van geluidhinder in de tuinen.

De evenementdagen

De verwachting is dat met ‘real life’ testen meer diepgang in de geluidsmetingen kan worden gebracht en er duidelijkheid verschaft kan worden rondom de adviezen vanuit het Peutz-rapport en Event Acoustics-rapport. Door het testen kan nog meer inzicht ontstaan, hoe binnen de gegeven geluidsnormen, de effecten buiten het terrein verder teruggebracht kunnen worden. Dit zal overlast nog meer beperken en evenementen meer ruimte geven. Er wordt tegelijkertijd actief gemeten en omwonenden kunnen op hetzelfde moment hun mening achter laten door middel van een formulier op internet.

De invulling

Op 3 en 4 juni zal er door de organiserende partijen een evenement georganiseerd worden met meerdere podia. Op vrijdag betreft dit een concert en op zaterdag een dance-event (Riverdale Festival). Hierbij wordt het effect van het geluid getest zoals dit op de volgende pagina omschreven staat. Er wordt hier gebruikgemaakt van een enkele podiumopstelling en een opstelling met twee podia waar vanaf tegelijkertijd geluid geproduceerd wordt. Ten alle tijden wordt er gebruik gemaakt van technieken waarbij de organisatie het geluid richt, gebaseerd op de uitkomst van Event Acoustics.

Het doel van het testen is om de geluidsbelasting bij de 5 verschillende meetpunten rondom het terrein te meten. Op deze manier wordt er duidelijk wat er wel en niet mogelijk is en of de geluidsmaatregelen effect hebben als er door de organisator geïnvesteerd wordt in geluidswerende technische opstellingen.

Het Onderzoek

Aan de hand van de onderstaande vragen, zal de onderzoeksvraag beantwoord kunnen worden. De onderzoeksvraag luidt als volgt:

Met welke geluidsmaatregelen kunnen organisatoren die een evenement op GOUDasfalt organiseren binnen de geldende gevelnormen uit het Peutz-rapport blijven en op welke manier hebben deze geluidsmaatregelen effect op de plaatsing van meerdere podia en de festivalbeleving?

De onderzoeksvraag zal beantwoord worden vanuit de volgende vragen*:

 • Op welke momenten hebben omwonenden overlast ondervonden van het geluid?
 • Vanaf welke gevelbelasting hebben de omwonenden aangegeven dat het geluid te hard stond en de mate waarin ze overlast ervaren?
 • Vanaf welke gevelbelasting gaven de omwonenden aan dat het geluid niet storend was?
 • Is het, gecombineerd met de juiste technische maatregelen, mogelijk om tijdens een concert binnen de gevelnormen te blijven?
 • Is het met de juiste technische maatregelen mogelijk om bij een dance-event binnen de gevelnormen te blijven?
 • Wat zijn de maatregelen die genomen moeten worden om binnen de gevelnormen te blijven?
 • Wat zijn de meerkosten van de maatregelen die genomen moeten worden om binnen de gevelnormen te blijven?
 • Is het mogelijk meerdere podia tegelijkertijd te gebruiken.
 • In hoeverre helpt het om met kleinere publieksvelden geluidsoverlast te voorkomen?
 • In hoeverre zijn de vooraf bepaalde podiumposities noodzakelijk voor het behalen van de gevelnormen.
 • Welke podiumopstellingen, gecombineerd met de juiste technische maatregelen, zijn er mogelijk?
 • Hoe wil de buurt geïnformeerd worden over evenementen op GOUDasfalt? *Gebaseerd op feedback kan de bovenstaande vragenlijst nog uitgebreid worden.

Participatietraject

De eerste stap van het participatietraject wordt het uitdelen van kaartjes met een QR-code in de nabije omgeving. Via deze QR-code komen betrokkenen op deze website terecht en kunnen mensen het participatietraject in de gaten houden. Ook kan men dan reageren op de stappen die hierboven weergegeven zijn (openbaar toegankelijk) uitgezet tegen de planning voor de gehele periode. Op de website wordt het gehele participatietraject toegelicht. Het participatietraject wordt opgedeeld in een voortraject, de evenementfase en een evaluatietraject. Hoe men aan deze fases deel kan nemen wordt ook vermeld op de website. Deze plannen zullen wij ook delen met de media zodat ook andere gegadigden kunnen participeren. De website waar alle informatie op te vinden is, is www.massevents.nl/nieuws/goudasfalt

Informatieavond

Tijdens de informatieavond op 21 april presenteren wij het volledige plan voor het testevenement aan de geïnteresseerden. Na de informatieavond wordt alle feedback meegenomen richting het testevenement.

3 & 4 juni Testevenement

Tijdens het testevenement kunnen omwonenden, bezoekers en overige betrokkenen online, via een enquête, meedelen wat zij van de diverse dagen vonden. Aan de hand van het voortraject en de informatieavonden met de omwonenden en GOUDasfalt stellen wij hiervoor de concrete vragen op. Hiernaast kunnen betrokkenen ook fysiek meekijken naar wat er gebeurd rondom de metingen tijdens de soundcheck en tijdens het evenement.

Woensdag 22 juni Evaluatiefase

Na het testevenement presenteren wij graag onze bevindingen aan de omwonenden, bezoekers en overige betrokkenen. Dit zullen wij wederom doen tijdens een fysieke informatieavond en een online in te zien document. In de periode aansluitend ontvangen wij graag reacties en vragen op de testresultaten. Waarna we uiterlijk 12 juli het rapport met de daarop binnengekomen reacties publiceren.

Contact

Tijdens dit evenement zijn veel partijen betrokken. Vanuit de partijen is MASS Events naar voren geschoven als organiserende partij. Mocht u dus vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met MASS Events via de mail. Wij staan open voor alle feedback en nemen elk gesprek en mailtje mee tijdens de voorbereiding en evaluatie. Natuurlijk wordt alleen op uw verzoek uw naam vermeld.

Laatst gewijzigd op 3-4-2022